علم خلاقیت شناسی(دانش خلاقیت،نوآوری،حل خلاق مسئله ،تریز TRIZ،بیونیک،اختراع )

بسم الله الرحمن ارحیم

                                         فراخوان مقاله

                                 سومین کنفرانس ملی

  خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

                                                 6-5 آبان 138۹ ، تهران

« سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران »

با توکل به خداوند متعال در تاریخ 6-5  آبان 1389  به همت پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ، خانه نوآوران صنعت ،مرکز مطالعات علمی تخیلی و موسسه علمی جهان دانش و همکاری تعدادی مراکز دیگر و اساتید ، صاحبنظران و پژوهشگران کشور در پی دو دوره برگزاری موفق برگزار می گردد .                                                                                                           از کلیه اساتید ، دانشجویان ، صاحبنظران،پژوهشگران وعلاقمندان سراسر کشور جهت ارسال مقاله و مشارکت دعوت به عمل می آید .

             

                

·        محورها و موضوعات کنفرانس :

 محورها و موضوعات علمی کنفرانس شامل موارد زیر می باشند :

محور 1 )  خلاقیت شناسی روانشناختی Psychological Creatology ) ) :

 - نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در باره خلاقیت و نوآوری از دیدگاهها و جنبه های روانشناسی شناختی ، روانشناسی رشد ،  روانشناسی یادگیری ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی یادگیری و غیره ، شامل مباحثی مانند :

  - مفاهیم نوین و ویژگی های تفکر خلاق ، تفکرابداعی و اختراعی ، تخیل خلاق .

   - جنبه های شناختی ( Cognitive ) فرایند خلاقیت ، فراشناخت و خلاقیت .

    - جنبه های هیجانی/عاطفی ( Emotional ) فرایند خلاقیت ، انگیزش و خلاقیت .

    - مفاهیم و نظریه های نوین هوش ( مانند هوش های چندگانه ، هوش هیجانی و ... ) ،

      استعداد و رابطه آنها با خلاقیت ، روش های سنجش خلاقیت ( خلاقیت سنجی ) .

    - ویژگی های ذهنی ، رفتاری و شخصیتی افراد خلاق ، نوآور و کارآفرین .

    -  سایر موضوعات و مباحث مرتبط .

  محور 2) خلاقیت شناسی پرورشی ( Educational Creatology ) :

  -  نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در باره کلیه موضوعات و جنبه های

    تعلیم و تربیتی خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی ، شامل:

  - خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و مدیریت آموزشی ،

  - خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و برنامه ریزی آموزشی ،

  -  خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و برنامه ریزی درسی ،

  - خلاقیت نوآوری و کارآفرینی و فناوری آموزشی ،

  - مفاهیم و ویژگی های یادگیری خلاق ، آموزش و تدریس خلاق ، برنامه درسی خلاق ،

     کتاب درسی خلاق ، مدرسه خلاق ، دانشگاه خلاق .

- انواع رویکردها و برنامه های آموزش تفکر برای مقاطع مختلف سنی و تحصیلی             (پیش دبستانی ، دبستانی ، راهنمائی ، متوسطه و دانشگاه )و ویژگی ها،                   روش ها و نتایج آنها:

-    آموزش تفکر خلاق ، تکنیک های خلاقیت و حل خلاق مسئله ( CPS ) ،

-    آموزش تفکر نقادانه (Critical Thinking  ) ،  آموزش تفکر فلسفی (  P4C ) ،

- آموزش تفکر تریزی (TRIZ ) ، آموزش تفکر بیونیکی ، آموزش تفکرعلمی فنی تخیلی ،         -  آموزش مهارت های زندگی ،  -  بازی های فکری و خلاق و نقش آنها .       

- موانع و چالش های پرورش توانش های تفکر و خلاقیت در نظام آموزشی و راهکارها .

   - نقش خانواده در پرورش خلاقیت، الگوهای فرزندپروری خلاق .

   - سایر موضوعات و مباحث مرتبط .

  محور3) خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی - مدیریت خلاقیت و نوآوری

                                           (Organizational/ Managerial Creatology )

      - نظام های مدیریت خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی .

      - نظام مدیریت ایده ها ، نظام پیشنهادها .

      - ساختارسازمانی متناسب با رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری .    

      - فرهنگ سازمانی رشد دهنده خلاقیت و نوآوری .

      - الگوهای مدیریت خلاق ، نوآور و کارآفرین .  

      -  ویژگی های سازمان های خلاق ، نوآور و کارآفرین .

      - خلاقیت شناسی  TRIZ مدیریتی .

      - خلاقیت شناسی بیونیکی مدیریتی .                          

       - خلاقیت و نوآوری و کیفیت و بهره وری .

      - خلاقیت و نوآوری ، توسعه و تحول سازمانی ، تعالی سازمانی .

       - خلاقیت و نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات .  

       - خلاقیت و نوآوری و مدیریت دانش .

       - خلاقیت و نوآوری و ایجاد ارزش و مزایای رقابتی .

       - خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی . نظام ملی نوآوری و کارآفرینی .

      - تحقیق و توسعه ( R & D ) ، مدیریت فناوری ، آینده پژوهی .

       - چالش ها و راهکارهای توسعه خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی درسازمان ها و صنایع .

      - سایر موضوعات و مباحث مرتبط .

 محور 4) خلاقیت شناسی کاربردی - مهندسی خلاقیت و نوآوری

            ( Applied Creatology – Creative/Inventive Problem Solving )

          -  فنون ، روش ها و تکنیک های خلاقیت و ایده پردازی .

         -  فنون و روش شناسی های حل خلاق مسئله ( CPS) .

         - خلاقیت شناسی TRIZ ( نظریه حل مسئله ابداعی - نوآوری نظام یافته )  و

 کاربردهای مختلف آن .  

         - اختراع شناسی ، تحلیل اختراعات و نوآوری های فناورانه ، مهندسی اختراع .

        - خلاقیت شناسی طبیعت محور - مهندسی خلاقیت و نوآوری بیونیکی .

         - مهندسی خلاقیت علمی فنی تخیلی (  STIE ) .

       - سایر موضوعات و مباحث مرتبط .

محور 5) خلاقیت شناسی جامعه شناختی (Social Creatology ) ،

              خلاقیت شناسی اقتصادی ( Economical Creatology ) :

     - فرهنگ خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی . راهکارهای فرهنگ سازی و ترویج .

       - ویژگی ها ی جامعه خلاق ، فرهنگ خلاق .

       - جنبه های جامعه شناختی ابداعات ، اختراعات و نوآوری ها . 

       - موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی

       - خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی و رشد و توسعه اجتماعی .

       - مالکیت فکری . راهبردها و راهکارهای حمایت از نوآوران .

       - خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی ، اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری .

       - جنبه های اقتصادی نوآوری و کارآفرینی .

       - نقش رسانه ها درفرهنگ سازی ،الگودهی و ترویج فرهنگ خلاقیت ونوآوری وکارآفرینی .

 محور 6 ) خلاقیت شناسی و آثار علمی تخیلی :

- تفکر و اندیشه پردازی علمی تخیلی

- مبانی و ویژگی های داستان ها و فیلم های علمی تخیلی

- نوع شناسی و سبک شناسی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی

-  اختراع شناسی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی (نظریه های علمی و ابداعات و     اختراعات الهام گرفته شده از آثار علمی تخیلی ) ، فناوری تخیلی ،  تکنوولژی .  

- علمی تخیلی در جهان و ایران - علمی تخیلی نویسان .

- بررسی خلاقیت شناختی داستان ها و  فیلم های علمی تخیلی .

- اندیشه پردازی و آثار علمی تخیلی در علوم مختلف .

- کاربرد علمی تخیلی در برنامه های آموزشی و درسی مدارس و دانشگاهها .

- کاربرد علمی تخیلی در پژوهش و به عنوان بخشی از روش تحقیق علمی .

- کاربرد علمی تخیلی در حل خلاق مسئله ، روش شناسیTRIZ و بیونیک .

- سایر موضوعات و مباحث مرتبط .

 ..........................................................................................................................

 مقالات مورد نظر کنفرانس :

 1-     مقالات علمی پژوهشی ،

2-     مقالات علمی مروری اصیل و نو ،

3-     مقالات مبتنی برمطالعات موردی وتجربیات عملی و کاری .

      ( توجه به تعریف و ویژگی های انواع مقاله علمی و رعایت اصول و ساختارمقاله نویسی علمی وپیروی از شیوه نامه تهیه مقالات ضروری می باشد) .

 *  مهلت ارسال اصل مقالات : 20  مرداد 1389

 ارسال مقالات : فقط ازطریق الکترونیکی و براساس نکات ذکر شده در وبگاه کنفرانس.  

  http://iranCreatologyConf.ir        

http://iranci.com            

 هرگونه سوال در باره مقالات از دبیرخانه علمی :    CreatologyConf@gmail.com

      *********************************************************

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وب گاه در باره علم خلاقیت شناسی ( علم مطالعه فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری با رویکردها و روش شناسی های مختلف ) می باشد و کلیه موضوعات خلاقیت ، تفکر خلاق ، حل خلاق مسئله ، تریز TRIZ، نوآوری نظام یافته ، بیونیک ، علمی تخیلی ، ابداع ، مهندسی اختراع ، مدیریت اختراع ، مهندسی نوآوری ، مدیریت نوآوری ، مدیریت کارآفرینی و دیگر شاخه های مختلف علم خلاقیت شناسی را شامل می گردد . کلیه حقوق برای مرکز علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری محفوظ است . هرگونه نقل قول ، برداشت و استفاده از مطالب با رعایت اصول اخلاق علمی " ذکر کامل منبع " آزاد می باشد .

پیوندهای روزانه
پنجمین کنفرانس خلاقیت شناسی و نوآوری در آموزش - خلاقیت شناسی پرورشی -آموزش و یادگیری خلاق
پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری - خلاقیت شناسی سازمانی ،تریز ، بیونیک ،مهندسی نوآوری
چهارمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری - خلاقیت شناسی سازمانی،تریز (TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
چهارمین کنفرانس خلاقیت شناسی ،تریز و نوآوری در آموزش - خلاقیت شناسی پرورشی - آموزش و یادگیری خلاق
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۴/۰۵/۰۱ - ۹۴/۰۵/۳۱
۹۲/۱۱/۰۱ - ۹۲/۱۱/۳۰
۹۲/۱۰/۰۱ - ۹۲/۱۰/۳۰
۹۲/۰۹/۰۱ - ۹۲/۰۹/۳۰
۹۲/۰۲/۰۱ - ۹۲/۰۲/۳۱
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۳۰
۹۱/۰۳/۰۱ - ۹۱/۰۳/۳۱
۹۰/۰۸/۰۱ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۷/۰۱ - ۹۰/۰۷/۳۰
۹۰/۰۶/۰۱ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۵/۰۱ - ۹۰/۰۵/۳۱
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۳۱
۹۰/۰۳/۰۱ - ۹۰/۰۳/۳۱
۹۰/۰۲/۰۱ - ۹۰/۰۲/۳۱
۹۰/۰۱/۰۱ - ۹۰/۰۱/۳۱
۸۹/۱۲/۰۱ - ۸۹/۱۲/۲۹
۸۹/۱۰/۰۱ - ۸۹/۱۰/۳۰
۸۹/۰۸/۰۱ - ۸۹/۰۸/۳۰
۸۹/۰۷/۰۱ - ۸۹/۰۷/۳۰
۸۹/۰۲/۰۱ - ۸۹/۰۲/۳۱
۸۸/۰۸/۰۱ - ۸۸/۰۸/۳۰
۸۸/۰۷/۰۱ - ۸۸/۰۷/۳۰
۸۸/۰۲/۰۱ - ۸۸/۰۲/۳۱
۸۷/۱۰/۰۱ - ۸۷/۱۰/۳۰
۸۷/۰۹/۰۱ - ۸۷/۰۹/۳۰
۸۷/۰۸/۰۱ - ۸۷/۰۸/۳۰
۸۷/۰۷/۰۱ - ۸۷/۰۷/۳۰
۸۷/۰۵/۰۱ - ۸۷/۰۵/۳۱
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۲/۰۱ - ۸۷/۰۲/۳۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۳۱
پیوندها
اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران - آبان 1387
وبگاه اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن در آموزش ، پژوهش ، اختراع و نوآو
سایت فکر نو ( سایت خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی )
پایگاه مرجع دانش سیویلیکا ( کنفرانس ها )
پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و سمینارها
پایگاه خبری همایش های ایران
ژورنال تریز - TRIZ Journal
تریز - ژاپن TRIZ Home Page in Japan
تریز در مدرسه TETRIS - Teaching TRIZ at School
Anti TRIZ-journal
سایت نوآوری نظام یافته TRIZ
سایت جامع خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
جشنواره جوان خوارزمی
باشگاه پژوهشگران جوان
بنیاد ملی نخبگان
باشگاه پژوهشگران دانشجو
دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران- آبان 88
سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران- آبان 89
چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ،تریز (TRIZ)و نوآوری در آموزش- خلاقیت شناسی پرورشی
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری-خلاقیت شناسی سازمانی،تریز،بیونیک
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری-خلاقیت شناسی سازمانی،تریز،بیونیک
پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
پنجمین کنفرانس خلاقیت شناسی و نوآوری در آموزش
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM